Llinell Amser Map Meddwl: Cydnabod Ei Elfennau a Chamau Wrth Wneud Un

Mae llawer o bobl yn tueddu i anghofio llawer o bethau, gan gynnwys digwyddiadau arbennig yn eu bywydau. Dyna pam a map meddwl llinell amser yn hanfodol. Ac felly, a ydych chi'n un o'r bobl hynny nad oes ganddyn nhw'r amserlen hynod brysur honno ond sy'n dal i anghofio digwyddiadau sy'n gwneud eich teulu'n gynddeiriog? Wel, nid mwyach oherwydd ar ôl darllen yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i drefnu a thrwsio eich amserlen gan ddefnyddio gwneud llinell amser. Y dull hwn yw'r ffordd fwyaf effeithiol o blotio'ch cynlluniau a gwella'ch sefyllfa bresennol trwy edrych ar hanes digwyddiadau sydd eisoes wedi digwydd.

Yn ogystal, byddwn yn eich goleuo ar sut mae'r dull hwn o fudd i ddefnyddwyr mewn amrywiol ffyrdd. Ar ben hynny, mae gwneud hanes llinell amser trwy fap meddwl yn ffordd wych o wirio traciau personol oherwydd gellir ei ddefnyddio hefyd fel cofnod o berson dros neu o fewn amserlen benodol. Felly, gadewch inni gloddio mwy am ystyr a gweithdrefn y dull hwn wrth ei wneud.

Llinell Amser Map Meddwl

Rhan 1. Ystyr Dwys Amser Llinell

Fel y soniwyd ychydig yn ôl, mae llinell amser yn dangos trefniant cronolegol y digwyddiadau. Ar ben hynny, mewn enghraifft o linell amser map meddwl, fe welwch y dyddiadau a manylion yr achlysuron a fydd yn helpu'r perchennog i olrhain sefyllfaoedd arbennig yn ystod y digwyddiad. Yn ogystal, mae dyddiadau hanfodol megis y dyddiadau cau, nodau, gweithgareddau, a materion pwysig eraill yn cael eu dangos mewn llinell amser, sy'n chwarae rhan arwyddocaol wrth gyflawni digwyddiad perffaith dros amser. Enghraifft wych o linell amser ddelfrydol yw rheoli prosiect. O fewn yr amser penodedig ar gyfer y prosiect, byddwch yn nodi'r dyddiad penodol y byddwch yn gorffen y prosiect a'r nodau y mae angen eu cyrraedd o fewn y dyddiad penodol.

Defnydd arwyddocaol arall o fap meddwl gyda'r llinell amser yw trwy helpu'r myfyrwyr i astudio hanes oherwydd dyna'r prif reswm pam y gwnaethant greu'r llinell amser yn y lle cyntaf. Ymhellach, mae'n dechneg i helpu myfyrwyr i ddeall patrymau cymdeithasol dadansoddi hanesyddol ac adnabod pynciau yn gyflym.

Beth yw Manteision Llinell Amser

1. Amser yn Effeithlon - Bydd defnyddio llinell amser yn gwneud y person yn effeithlon iawn o ran amser. Dyma hefyd yr hyn a alwn yn rheoli amser. Mae llinell amser yn helpu'r person i reoli ei amser yn iawn. Gan fod ganddo eisoes ei gynlluniau a'i nodau wedi'u plotio ar adeg benodol, gall nawr ddefnyddio ei amser yn effeithlon ar gyfer gwaith a llacio.

2. Hwb Trosglwyddo - Gall llinell amser map meddwl wella lledaeniad cynlluniau neu waith. Ar ben hynny, mae'n gwella cyfathrebu a chydlyniad y tîm y bydd pawb yn y tîm, trwy gyflwyno'r amserlen, yn gallu penderfynu pwy fydd yn gweithio i beth.

3. Gwella Cymhelliant - Yn sicr, bydd nodau amser neu derfynau amser yn rhoi hwb i gymhelliant. Bydd amserlen yn cynyddu adrenalin aelodau'r tîm i weithio'n well ac yn well. Trwy linell amser wedi'i chyflwyno o'u blaenau, gallant ganolbwyntio mwy a bod yn canolbwyntio ar nodau wrth orffen eu haseiniad tasg ar amser.

Rhan 2. Sampl o Dempledi Llinell Amser Map Meddwl

Wrth wneud llinell amser, gallwch ddefnyddio gwahanol dempledi llinell amser map meddwl i gyd-fynd â'r math o linell amser rydych chi'n ei gwneud.

Llinell Amser Cronoleg - Dyma'r templed llinell amser mwyaf poblogaidd gan ei fod yn dangos trefniant cronolegol y digwyddiad. Ar ben hynny, fel y mae'n dangos yn y sampl a roddir isod, mae'n dangos sut y dechreuodd y babi dyfu i fyny nes ei fod yn gwybod sut i wneud ei beth ei hun.

Map Meddwl Cronoleg Llinell Amser

Llinell Amser Derbynfa - Ydy, mae'r sampl hon o'r llinell amser yn ymwneud â derbyniad priodas. Fel y gwelwch ar y sampl isod, mae'n dangos y rhaglen i'w gwneud ar ôl y seremoni briodas, o'r amser y mae'n dechrau tan yr amser y daw i ben.

Derbynfa Llinell Amser Map Meddwl

Rhan 3. Y Ffordd Orau o Wneud Map Meddwl Llinell Amser

MindOnMap yn feddalwedd ar-lein sy'n creu llinell amser map meddwl yn soffistigedig. Ar ben hynny, mae'n gwella gallu'r defnyddiwr i wneud gwahanol fapiau a diagramau nes iddynt ddod yn fapwyr meddwl proffesiynol. Trwy ei ryngwyneb hawdd iawn, ei nodweddion pwerus, a'i ragosodiadau hardd, mae pawb yn syrthio mewn cariad ag ef, hyd yn oed am eu tro cyntaf yn ei ddefnyddio. Yn wahanol i offer eraill, MindOnMap yn rhoi'r amgylchedd cynfas mwyaf cyfeillgar i chi na fydd ond yn cymryd munudau i chi ei gofio. Dychmygwch a offeryn mapio meddwl am ddim sy'n darparu hotkeys neu allweddi llwybr byr, tunnell o dempledi, themâu, eiconau, lliwiau, siapiau, a ffontiau, i gyd ar gyfer harddu eich map!

Yn ychwanegol, MindOnMap yn helpu defnyddwyr i rannu eu mapiau yn hawdd ond yn ddiogel gyda'u cydweithwyr ar gyfer cydweithredu. Mae argraffu eich map meddwl llinell amser wedi bod yn un o'r tasgau hawsaf y mae'r offeryn ar-lein hwn yn ei wneud, heb sôn am y fformatau amrywiol y gallwch eu defnyddio wrth gynhyrchu map eich prosiect, fel y JPG, SVG, PNG, PDF, a Word!

Bonws: Camau Manwl ar Sut i Wneud Map Llinell Amser gyda MindOnMap

1

Ewch i'r Dudalen Swyddogol

Dechreuwch trwy ymweld â'i wefan swyddogol a mewngofnodi i'ch cyfrif e-bost ar ôl clicio ar y Creu Eich Map Meddwl botwm. Peidiwch â phoeni oherwydd bod eich cyfrif e-bost wedi'i ddiogelu 100 y cant.

Llinell Amser Map Meddwl Creu Map Meddwl
2

Dewiswch Templed

Ar y dudalen nesaf, dewiswch dempled pan fyddwch chi'n mynd i glicio Newydd. Gan ein bod yn gweithio ar enghraifft llinell amser y map meddwl, gadewch i ni ddewis y Asgwrn pysgod templed.

Map Meddwl Llinell Amser Map Meddwl Newydd
3

Ehangu'r Map

Ehangwch y map trwy glicio ar y TAB allwedd ar eich bysellfwrdd. Yna, rhowch enw ar gyfer pob nod, a chliciwch ar yr un botwm i ychwanegu is-nodau.

Llinell Amser Map Meddwl Nod Map Meddwl
4

Addurnwch y Llinell Amser

Nawr mae'n bryd ychwanegu rhywfaint o lewyrch at eich llinell amser gan ei fod yn fap meddwl.

Lliwiwch y Map - I ychwanegu lliw at y map, ewch i'r Bar Dewislen. Dechreuwch gyda'r Thema a mynd i'r Cefndir i ddewis lliw ar gyfer y cefndir. Mae'r un peth yn wir am liw'r nodau, ond y tro hwn cliciwch ar y Lliw wrth ymyl y Cefndir.

Llinell Amser Map Meddwl Lliw Map Meddwl

Ychwanegu Delweddau - Gallwch ychwanegu delweddau neu eiconau ar nodau eich Map Meddwl llinell Amser. I ychwanegu lluniau, cliciwch ar y nod, yna ewch i'r Mewnosod > Delwedd > Mewnosod Delwedd > Dewiswch Ffeil > Iawn. Ar gyfer yr eiconau, ewch i'r Bar Dewislen > Eicon.

Llinell Amser Map Meddwl Delwedd Map Meddwl
5

Arbedwch y Llinell Amser

Mae'n bryd ailenwi'ch prosiect trwy newid y Di-deitl i mewn i enw eich map. Yna, ewch a tharo'r Allforio botwm i'w gadw o'r gwneuthurwr llinell amser ar eich dyfais. Peidiwch ag anghofio dewis eich fformat dymunol!

Llinell Amser Map Meddwl Allforio Map Meddwl

Rhan 4. Cwestiynau Cyffredin am Fap Meddwl Llinell Amser

A allaf wneud llinell amser ar bapur?

Oes. Gallwch chi wneud llinell amser ar ddarn o bapur, ac felly fel map meddwl. Fodd bynnag, byddai gwneud llinell amser map meddwl ar bapur yn fwy amserol a beichus, nid oni bai bod gennych galon ar gyfer lluniadu.

A yw gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio llinellau amser?

Oes. Mae Facebook yn defnyddio llinellau amser i ddangos hanes y defnyddiwr, gan gynnwys eu delweddau, fideos, a phostiadau.

Beth yw anfantais gwneud mapiau llinell amser?

Yr unig anfantais a welwn wrth wneud map llinell amser yw ei fod yn cymryd llawer o amser. Mae hyn yn arbennig pan fyddwch chi'n gwneud llinell amser o hanes.

Casgliad

I gloi, byddai gwneud mapiau yn fwy diddorol pe byddech chi'n defnyddio offeryn mapio meddwl dibynadwy a phleserus. Yn wir, mae'n dasg sy'n cymryd llawer o amser, ond eto, mae'n fuddiol. Felly, gwnewch eich llinell amser map meddwl yn y ffordd fwyaf creadigol gan ddefnyddio MindOnMap. Gweld a mwynhau ei impiadau rhagorol nawr!

Gwneud Map Meddwl

Crëwch Eich Map Meddwl Fel y Hoffwch

Dechrau

MindOnMap

Offeryn mapio meddwl popeth-mewn-un, wedi'i gynllunio i drefnu'ch syniadau'n weledol ac ysbrydoli creadigrwydd!

Creu Eich Map Meddwl